คุณลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์ นักข่าว(ประเทศไทย) และกรรมการร่วมประชุมความคืบหน้างานวันนักข่าวและหนังสือพิมพ์ ฐานันดร๔


คุณลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายดสมาคมสมาพันธ์ นักข่าว (ประเทศไทย) คุณดลภัทร การธราชว์ (ที่ปรึกษาสมาคม ) คุณภัสสร คนแรงดี (ที่ปรึกษาสมาคม) และ คุณจิราภรณ์ ขจรศักดิ์สุเมธ (ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา)ได้มาร่วมประชุมกับคณะที่ ปรึกษา กรรมการบริหาร สมาคมฯ
เพื่อติดตามความคืบหน้าในส่วนงานต่างๆอาทิ การจัดทำหนังสือพิมพ์ ฐานันดร4 , เตรียมรายชื่อของผู้ใหญ่และผู้สนับสนุนที่จะมอบโล่ ,มอบหมายงานให้ทีมงานนักข่าว ช่างภาพออนไลน์ และนายกฯได้มอบ power bank ให้กับที่ปรึกษา, กรรมการ ทุกท่านใว้ใช้งาน จากนั้นร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ที่ สโมสรกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์
ใหม่กว่า เก่ากว่า