เปิดงาน นิทรรศการสีน้ำเฉาซ่านประจำปีนำเสนอผลงานดีเด่น ณ ประเทศไทย


เปิดงาน นิทรรศการสีน้ำเฉาซ่านประจำปี นำเสนอผลงานดีเด่น ณ ประเทศไทย

ศิลปะสีน้ำของจีนมีถิ่นกำเนิดในเมืองแถบชายฝั่ง นับตั้งแต่ก่อตั้งประเทศจีนใหม่เป็นต้นมา ศิลปะสีน้ำมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา ได้ถูกนำไปเปรียบเทียบกับภาพวาดจีนดั้งเดิมและภาพวาดสีน้ำมัน ว่าได้กลายเป็นตัวแทนของประเภทจิตรกรรมในยุคใหม่และวัฒนธรรมใหม่ของประเทศเรา
พื้นที่เฉาซ่านเป็นบ้านเกิดที่มีชื่อเสียงของชาวจีนโพ้นทะเล ซึ่งชาวจีนโพ้นทะเลส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมบ้านเกิด รวมถึงวัฒนธรรมการเปิดท่าเรือซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองซัวเถา มณฑลกวางตุ้ง ทำให้ "สีน้ำเฉาซ่าน" มีภูมิหลังเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมจีนโพ้นทะเลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งรวบรวมวัฒนธรรม "สไตล์กวางตุ้ง" และ "สไตล์เซี่ยงไฮ้" เอาไว้ด้วยกัน ทั้งนี้ศิลปะสีน้ำของจีนเป็นศาสตร์ที่ได้รับการหล่อเลี้ยงสั่งสมองค์ความรู้มาหลายชั่วอายุคน จนกลายมาเป็นตัวแทนวัฒนธรรมใหม่ในระดับภูมิภาคของมณฑลกวางตุ้งที่ยังได้รับความนิยมไปทั่วประเทศจีนด้วย


"นิทรรศการสีน้ำเฉาซ่านประจำปี" ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2010 โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการศิลปะสีน้ำของสมาคมศิลปินกวางตุ้ง ซึ่งมีฐานหลักอยู่ในสามเมืองของเฉาซ่าน มณฑลกวางตุ้ง นี่จึงเป็นนิทรรศการสีน้ำประจำปีแบบถาวรสำหรับมณฑลกวางตุ้งและคนทั้งประเทศ 

เกาะหนานอ้าวเป็นเขตเกาะแห่งเดียวในมณฑลกวางตุ้ง ตั้งอยู่ห่างเส้นศูนย์สูตรไปทางเหนือของทะเลจีนใต้ ทิวทัศน์สวยงามและอากาศดี หนึ่งเกาะ หนึ่งอำเภอ มีพื้นที่ให้ท่องเที่ยวได้ทั่วทั้งเกาะ และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เมื่อเดือนกันยายน 2022 รัฐบาลหนานอ้าว ได้เห็นชอบให้จัด "เทศกาลวัฒนธรรมสีน้ำเกาะหนานอ้าว" ขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยเปิดรับจิตรกร ผู้รักงานศิลปะจากทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ "นิทรรศการสีน้ำเฉาซ่านประจำปี" ได้รับบทบาทสำคัญยิ่งขึ้นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วย

สำหรับนิทศรรการที่จัดขึ้นในประเทศไทย มีผลงานที่ได้รับรางวัลจาก "นิทรรศการสีน้ำเฉาซ่านประจำปี" ทั้งหมด 104 ภาพ รวมถึง "รางวัลสีน้ำเฉาซ่าน" จำนวน 10 ภาพ และ "รางวัลความเป็นเลิศ" จำนวน 85 ภาพ นอกจากนี้ ยังมีผลงานของคณะกรรมการจำนวน 9 ภาพเข้าร่วมแสดง ทั้งนี้ผลงานทั้งหมดซึ่งถูกคัดเลือกมาจากศิลปินจากกว่า 30 เขตการปกครองระดับมณฑลของจีน จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้เห็นความหลากหลายของจิตรกรสีน้ำชาวจีนครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ของประเทศ
หวังว่าผลงานเหล่านี้จะนำพาให้ชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทยและผู้ชมชาวไทยได้สัมผัสกับดินแดนอันกว้างใหญ่ ทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ และประเพณีที่หลากหลายของจีน และชื่นชมลักษณะที่มีสีสันของภูมิภาคตะวันออก ตะวันตก เหนือ ใต้ของจีน นอกจากนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าผลงานบางชิ้นของนักศึกษาจากประเทศจีนที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในประเทศไทยก็ได้เข้าร่วมในนิทรรศการครั้งนี้ด้วย ซึ่งถือเป็นการเพิ่มการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างจีนและไทย เชื่อว่านิทรรศการครั้งนี้จะมีบทบาทเชิงบวกในการแลกเปลี่ยนระหว่างจีนและไทย ความเชื่อมโยงระหว่างผู้คนในมาตุภูมิและชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย และการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างจิตรกรชาวจีนและจิตรกรชาวไทย
ความสำเร็จของนิทรรศการครั้งนี้ จะเป็นไปไม่ได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งขันจากหน่วยงานวัฒนธรรมของรัฐบาลท้องถิ่นในเฉาซ่าน ศูนย์วัฒนธรรมจีนในกรุงเทพฯ ประเทศไทย และศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติมณฑลกวางตุ้ง ในนามของจิตรกรที่เข้าร่วมโครงการทุกคน เราขอใช้โอกาสนี้แสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อผู้จัดงานและหน่วยงานสนับสนุนทั้งหมด
คณะกรรมการจัดงาน "เสน่ห์สายไหมทางทะเล - (ประเทศจีน)" นิทรรศการสีน้ำเฉาซ่านประจำปี
ในโอกาสนี้ คุณ ลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธิ์นักข่าว(ประเทศไทย)ให้เกียรติมาร่วมงาน
ใหม่กว่า เก่ากว่า