ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยชุดใหม่ ร่วมกันประกาศนโยบายพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าขั้นสูงสุด

ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยชุดใหม่ซึ่งมี ดร.สวนิต พูนพิพัฒน์ เป็นประธานคณะกรรมการ ร่วมกันประกาศนโยบายพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าขั้นสูงสุด เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่ห้องประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันก่อน


        สำหรับหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัย ดร.สวนิต พูนพิพัฒน์ ประธานคณะกรรมการฯชี้แจงว่า หลักใหญ่มีด้วยกัน 4 ประการดังนี้ คือ
       1.ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
       2.เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
       3.ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัย อันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
       4.ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน

ใหม่กว่า เก่ากว่า