สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) ได้จัดให้มีการเผยแพร่ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก 70 ผลงาน ณ งาน " Crafts Bangkok 2023”


สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการตระหนักและใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญาของผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย (Intellectual Properties of Crafts) ซึ่งมีการรวบรวมและคัดเลือกผลงานทรัพย์สินทางปัญญาลิขสิทธิ์ของสมาชิกสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ตลอดจนนักออกแบบ และผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปหัตถกรรมและลิขสิทธิ์ของสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย โดยได้มีการคัดเลือกผลงาน จำนวน 70 ผลงาน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม IP. Crafts Marketplace รวบรวมและจัดทำเป็น E-Catalog Online เผยแพร่สู่สาธารณะ และต่อยอดในเชิงพาณิชย์ผ่านสื่อ Social media และ Marketplace เพื่อส่งเสริมผลงานทรัพย์สินทางปัญญาให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้สนใจมากยิ่งขึ้นและสนับสนุนให้เกิดการซื้อขายรูปแบบและลวดลายบนผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม ทั้งยังสามารถใช้ประโยชน์และต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการโครงการฯ ดังนี้
 1.เพื่อให้ความรู้ ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริม สนับสนุน ผสานงานกรมทรัพย์สินทางปัญญา และอำนวยความสะดวกสำหรับการยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์ ตลอดจนการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาให้กับสมาชิก สศท. ผู้ผลิตผลงานศิลปหัตถกรรมไทย และนักออกแบบ เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น เกิดผลงานศิลปหัตถกรรมไทยที่มีลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มมากขึ้น
 2.เพื่อขยายผลให้เกิดการนำผลงานศิลปหัตถกรรมไทยที่มีลิขสิทธิ์ หรือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ที่เกิดขึ้นจากการผสานงานอำนวยการผ่านโครงการที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจาก สศท. ไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
 3.เพื่อขยายผลให้เกิดการเผยแพร่ผลงานศิลปหัตถกรรมไทยที่มีลิขสิทธิ์ หรือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา สู่สาธารณะในรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media และ E-Catalog Online อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถต่อยอดทางการค้าได้
 4.เพื่อให้เกิดผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยมืออาชีพที่มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างคุณค่า ให้กับแบรนด์สินค้า และตระหนักถึงการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาได้มากขึ้น เกิดผลงานศิลปหัตถกรรมไทยที่มีลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้น
 โครงการส่งเสริมการตระหนักและใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญาของผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย (Intellectual Properties of Crafts) นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนของ สศท. ในการจดลิขสิทธิ์และป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาให้กับสมาชิกของ สศท. เพื่อส่งเสริมผลงานอันเป็นภูมิปัญญาและงานศิลปหัตถกรรมไทยที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้คงอยู่ โดยนับเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการดำเนินงานของสำนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม ซึ่งมุ่งเน้นให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในการลงพื้นที่พบผู้ประกอบการสมาชิก สศท. สี่ภาคที่ประสบความสำเร็จ เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักในการหวงแหนภูมิปัญญาที่นำมาผลิตในศิลปหัตถกรรมไทย โดยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการตระหนักและใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญาของผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม (Intellectual Properties of Crafts) จะได้รับความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ที่จะไปต่อยอดในการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญาในงานศิลปหัตถกรรมต่อไป และความเชื่อมั่นว่าโครงการนี้ฯ จะเป็นเวทีที่สามารถเฟ้นหาและสร้างแรงผลักดันให้เกิดตัวอย่างผลงานที่เป็นต้นแบบแรงบันดาลใจทางความคิดในการสร้างให้เกิดการลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิของตนเองด้วยการจดลิขสิทธิ์ผลงานทรงคุณค่าของตนต่อไป เพื่อให้สังคมไทยได้เกิดความเข้มแข็งในการตระหนักรู้และใช้ประโยชน์จากการยื่นจดลิขสิทธ์ของตนเพิ่มมากขึ้น
 ทั้งนี้ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) ได้จัดให้มีการเผยแพร่ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก 70 ผลงาน ของโครงการส่งเสริมการตระหนักและใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญาของผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย (Intellectual Properties of Crafts) สู่สาธารณะในรูปแบบ E-Catalog Online เผยแพร่สู่สาธารณะ และต่อยอดในเชิงพาณิชย์ผ่านสื่อ Social media และ Marketplace รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตลอดจนจัดแสดงนิทรรศการอย่างเป็นรูปธรรม ณ งาน " Crafts Bangkok 2023” ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ ฮอลล์ 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
สามารถรับชมรายละเอียด 70 ผลงาน ผ่าน E-Catalog ได้ที่ https://ipcraftsbysacit.com/catalog/ 
ใหม่กว่า เก่ากว่า