สมาคมการกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ (ประเทศไทย) จัดงานวันสูงอายุสากล 2565 ครั้งที่ 3


วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น. ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 24 การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ นางสาวเพ็ญวดี วิโรจน์วงศ์ นายกสมาคมการกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ (ประเทศไทย) หรือ สกนอท. ได้จัดงานวันสูงอายุสากล 2565 ครั้งที่ 3 


โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ภายใต้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการเปิดงานและกล่าวโอวาท ภายในงานมีนายเสมอ บุญญาวัลย์ ที่ปรึกษาสมาคมการกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ (ประเทศไทย), ดร.ธิติ ชัยนาม ประธานโครงการ 4 เสาหลัก (เทิดทูนสถาบัน), พลเอกพิเศษวิเชียร หาลำเจียก ประธานชมรมมิตรสัมพันธ์สร้างสรรค์สังคม, ชมรมผู้สูงอายุ 'รักษ์สุขภาพ' โรงพยาบาลสิรินธร, ชมรมผู้สูงอายุนาฏศิลป์ โรงพยาบาลสิรินธรและสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร เข้าร่วม

นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวว่า จากสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยในปี 2565 กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์ เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้สูงวัยอายุ 60 ปีถึง 12 ล้านคนเศษ คิดเป็นร้อยละ18 ของประชากรทั้งหมด จากสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นนี้ ทำให้ต้องมีการเข้ามาส่งเสริมและดูแลประชากรในกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้นทั้งในเรื่องสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้เล็งเห็นที่จะพัฒนาศักยภาพของกลุ่มคนกลุ่มนี้ สำหรับกิจกรรมวันนี้ขอชื่นชมสมาคมการกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ (ประเทศไทย) ที่ได้จากกิจกรรมมาโดยตลอด และขอให้จัดกิจกรรมเช่นนี้ตลอดไป ทางกรมกิจการผู้สูงอายุ ภายใต้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะคอยสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมในโอกาสต่อไป
นางสาวเพ็ญวดี วิโรจน์วงศ์ นายกสมาคมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ (ประเทศไทย) หรือ สกนอท. กล่าวว่าเนื่องจากวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุสากลจึงถือว่าเป็นวันสำคัญของผู้สูงอายุทั่วโลก ในแต่ละประเทศจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองให้กับผู้สูงอายุ เพื่อให้บุคคลทั่วไปเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ ทางสมาคมได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมมาทุกปี แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้มีการหยุดพักกิจกรรมไป ในปีนี้เป็นโอกาสอันดีที่ได้กลับมาจัดกิจกรรมอีกครั้ง ซึ่งปีนี้ได้ดำเนินการจัดเป็นครั้งที่ 3

การจัดกิจกรรม "วันผู้สูงอายุสากล 2565 ครั้งที่ 3" มีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อให้บุคคลทั่วไปเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุว่ายังสามารถทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติได้ 

ภายในงานได้มีการสัมมนาโครงการ "หมอวันเดียว" จาก 'ครูเสือ' พว.พนมกรณ์ แสงอรุณ, สัมมนาสุขภาพในหัวข้อเรื่อง 'นาฬิกาชีวิต' บรรยายสุขภาพพร้อมทั้งสอนทำ 'Tik Tok' การฝึกวิชาชีพอย่าง สอนประดิษฐ์ดอกลำดวน,สอนร้อยลูกปัดสายหน้ากากอนามัย จากสำนักงานเขตบางกะปิ และสอนการเต้นบาสโลป จาก คุณเยาวภา รักษ์สถาปัตย์
ใหม่กว่า เก่ากว่า